fbpx
חיפוש מוצר...
Generic filters
Exact matches only
חיפוש מוצר...
Generic filters
Exact matches only

מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות החזרת מוצרים

1.1. הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן – “החוק”). על המשתמש חובה לבדוק את המוצר עם קבלתו.

1.2. ניתן לבטל רכישת מוצר באתר באמצעות מתן הודעת ביטול עסקה לחברה בהתאם לקבוע בחוק, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור מאת החברה אודות ביצוע העסקה הכולל את תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכיוצ”ב, לפי המאוחר, ובהתאם להוראות החוק.

1.3. במקרה בו בוטלה העסקה מחמת פגם במוצר או אי-התאמה (כהגדרת מונח זה בחוק), תחזיר החברה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, ותבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח תשלום כלשהו, ובכפוף להחזרת המוצר לחברה במענה או בהעמדתו לרשות החברה במקום המסירה בתיאום עם החברה. יובהר, כי החברה שומרת על מלוא טענותיה ובכל מקום בו יתברר כי המוצר אינו פגום, היא רשאית לאחוז באמצעים המשפטיים העומדים לרשותה.

1.4. כל רוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק”) ונוהלי משרד הבריאות. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים והחוק והנוהלים אוסרים על החזרתם: (א) טובין פסידים, תרופות, תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו), ציוד רפואי מתכלה, טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה וכן תכשירים לאחר שנמסרו לחולה, מלבד במקרים של טעות במשלוח או תנאי הובלה לקויים.

1.5. במקרה בו בוטלה העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי-התאמה (כהגדרת מונח זה בחוק) זכות הביטול תתאפשר מקום בו לא בוצע שימוש במוצרים, הם במצבם כפי שנמסרו למשתמש, והם נותרו סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש. בוטלה עסקה כאמור, תעניק החברה זיכוי כספי בגובה התמורה ששולמה בעבור המוצר, ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. על המשתמש להחזיר את המוצר במקום העסק של החברה, בכתובת: היצירה 3, הר טוב א’, בית שמש, בימי העסקים ובשעות העבודה המקובלות. בכפוף לזמינות השירות, יתאפשר למשתמש להשיב את המוצר באמצעות הזמנת משלוח מהחברה ולתשלום דמי משלוח שיחולו על המשתמש. בעת קבלת המוצר המוחזר תתבצע בדיקה של המוצר, ורק לאחר אישור החברה כי המוצר עומד בתנאי ההחזרה, יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

1.6. יובהר, כי זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים כפופה להוראות החוק, ובתוך כך, לא תתאפשר במידה והמוצר נכלל בגדר “טובין פסידים” כהגדרת המונח בחוק. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, וכן אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מכל זכות או טענה של החברה בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות החוק.

כדי לחסוך לכם זמן, הנה כמה טיפים

טיפ 1

טיפ 1

טיפ 1

טיפ 1

הי, אני מקס, העוזר האישי באתר

התפקיד שלי הוא לתת לכם טיפים להתמצאות טובה יותר כדי שתמצאו בקלות את המוצר שאותו אתם צריכים.

הצטרפות למועדון הלקוחות של פארמה מקס